Hình ảnh các khóa đào tạo

Khóa đào tạo Comnet ngày 25/11/2016

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Mot-so-hinh-anh-khoa-dao-tao-ky-thuat-hang-Comnet-d944

Khóa đào tạo ZKTeco ngày 12/10/2016

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Ban-tin-cong-nghe-n981/Mot-so-hinh-anh-khoa-dao-tao-ky-thuat-Giai-phap-quan-ly-an-ninh-sinh-trac-hoc-d937

Đào tạo nội bộ ngày 10/09/2016

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Bien-Bac-to-chuc-dao-tao-ky-thuat-noi-bo-d934

Khóa đào tạo kỹ thuật Panasonic 29/06/2016

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/APSA-Vietnam-Bien-Bac-va-Panasonic-phoi-hop-to-chuc-Khoa-dao-tao-Cong-nghe-va-giai-phap-chuyen-dung-cho-an-ninh-trinh-chieu-d918

Khóa đào tạo kỹ thuật Optex ngày 2/6/2016:

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Mot-so-hinh-anh-khoa-dao-tao-ky-thuat-ve-he-thong-bao-dong-do-Bien-Bac-va-Optex-phoi-hop-to-chuc-d914

Phóng sự Khóa tập huấn C54-PC54 trên Nhịp sống công nghệ VTV2:

https://www.youtube.com/watch?v=IL7aUM-BzCw

Hội thảo Camera ảnh nhiệt - radar mặt đất ứng dụng trong an ninh chuyên dụng - Flir

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Bien-Bac-phoi-hop-Flir-to-chuc-Hoi-thao-Camera-anh-nhiet-radar-mat-dat-ung-dung-trong-he-thong-an-ninh-chuyen-dung-d909

Khóa tập huấn cho cán bộ C54 và PC54 - Viện KHHS- BCA

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Khai-giang-khoa-tap-huan-cong-nghe-thiet-bi-an-ninh-cho-hoc-vien-C54-va-PC54-d902

Khóa đào tạo Kocom 23/03/2016:

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Bien-Bac-Kocom-to-chuc-thanh-cong-khoa-dao-tao-thiet-ke-he-thong-nha-thong-minh-d900

Khóa đào tạo Avigilon 9/03/2016:

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Mot-so-hinh-anh-khoa-dao-tao-Avigilon-tai-Trung-tam-dao-tao-Bien-Bac-d898

Khóa đào tạo Videotec 24/02/2016:

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Bien-Bac-phoi-hop-Videotec-to-chuc-dao-tao-ky-thuat-ve-he-thong-camera-va-vo-chup-chuyen-dung-d893

Khóa đào tạo D-max 22/01/2016:

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Bien-Bac-phoi-hop-D-max-to-chuc-dao-tao-ve-he-thong-giam-sat-cua-D-max-d890

Khóa đào tạo Century 11-12/01/2016:

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Bien-Bac-phoi-hop-Century-to-chuc-dao-tao-ky-thuat-chuyen-sau-ve-he-thong-cong-an-ninh-sieu-thi-d889

Khóa đào tạo WD 14/11/2015:

http://bienbacsecurity.com.vn/en/Tin-tuc-va-su-kien-n932/Bien-Bac-phoi-hop-WD-to-chuc-dao-tao-ky-thuat-ve-giai-phap-luu-tru-trong-giam-sat-va-cong-nghe-HD-TVI-d873