Phần mềm quản lý tập trung NCS-BASE

Giá: Liên hệ

License kết nối 1 kênh camera NCS-CN-CAM

Giá: Liên hệ

License kết nối 1 kênh I/O NCS-CN-IO

Giá: Liên hệ

License kết nối 1 kênh IVS NCS-CN-IVS

Giá: Liên hệ