Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Biển Bạc năm 2018

  Lượt xem:  1099

Ngày 26/05/2018 tại Trung tâm ngiên cứu và chuyển giao công nghệ thiết bị bảo vệ - Camera giám sát Biển Bạc, Công ty CP Biển Bạc đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

 
 
 
Đại hội được triệu tập theo thông báo mời họp số 02/HĐQT-BB ngày 21/05/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Biển Bạc để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng về định hướng phát triển công ty năm 2018 và các năm tiếp theo.
 
Sau khi nghe các báo cáo, các cổ đông đã tham gia thảo luận các nội dung liên quan trước khi biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao  lên đến 100% và phù hợp với thể lệ Đại hội. 
 
Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, phát huy rõ tinh thần:
 
“ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO & HÀNH ĐỘNG để PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”
 
Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 
Bà Đào Chính Tâm – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
  
 
Ông  Trần Văn Dũng – Phó TGD đọc quy chế Đại hội
 
 
Ban chủ tọa Đại hội
 
 
Ông Trần Quý An – Phó TGĐ báo cáo tình hình SXKD 2017 và kế hoạch 2018
 
 
Bà Nguyễn Thị Huyền Anh báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát 2017
 
 
Ông Trần Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT/TGĐ báo cáo hoạt động của HĐQT và định hướng 2018
 
 
Ông Đinh Việt Bảo – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế biểu quyết và kiểm phiếu
 
 
Các cổ động biểu quyết các nội dung đưa ra bàn tại đại hội
 
 
Bà Bùi Thị Yến- Trưởng ban Thư ký đọc nghị quyết đại hội
 
 
 
 
Kiểu gõ: Tắt Telex VNI
 
 
LIÊN KẾT